Läs mer om vår verksamhet!

ALMARÖD OCH VOLLSJÖ FRISKOLA OCH SKOLVECKOHEM

Är en skol- och boendeform för elever, i åldrarna 9-14 år respektive 13-17 år, som är i behov av en individ- och specialanpassad skolgång byggd på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet, samt för boendeelever (från 10 år), en strukturerad fritid.

Våra elever har svårigheter av utvecklingsmässig, social eller emotionell karaktär, vilket kan yttra sig i beteende- och relationsproblematik, perceptions- och uppmärksamhetsstörningar, motoriska svårigheter, överaktivitet med mera. En del elever har utretts inom barn- och ungdomspsykiatrin och har olika neuropsykiatriska diagnoser, språkstörning och/eller dyslexi. Gemensamt för de flesta av våra elever är betydande svårigheter att samspela med andra barn och ibland även med vuxna, samt en skolgång som inte fungerat.

Vi erbjuder en kompetent, trygg och säker skola med tydlig struktur. I nära samarbete med föräldrar arbetar vi för att stärka och utveckla den kompetens eleven redan har, och därifrån bygga vidare på elevens utveckling. Vi har hög personaltäthet och det finns alltid vuxna nära barnen, i klassrummen, vid förflyttningar, raster och andra miljöer. Personalen har lång yrkeserfarenhet liksom erfarenhet av att arbeta med barn med extraordinära behov.

Under placeringen samarbetar vi med föräldrar, socialtjänst och andra samarbetspartners för att skapa en, för alla parter så pass tillfredställande situation som möjligt. Önskvärd minimitid på Almaröd/Vollsjö är två läsår. Majoriteten av våra elever är i behov av särskilt stöd under resterande grundskoletid.

Tillsammans med föräldrar och uppdragsgivare formuleras en arbetsplan för varje elev, med mål och delmål för skolgången och den personliga utvecklingen.

Planen utvärderas och revideras vid IUP-möte 2-4 gånger per läsår. Vårt mål är att varje elev ska närma sig och nå grundskolans kunskapskrav för årskurs 6 respektive 9.

Vår metodik bygger på tydliggörande pedagogik, färdighetsträning, lösningsfokuserad metod, struktur och förutsägbarhet. Vi undviker begreppet ”behandling” eftersom det för tankarna till en expert-klientrelation som är främmande i vår arbetsmodell.

I skolan på Almaröd har varje elev ett eget arbetsschema, anpassat efter kunskapsnivå och inlärningsförmåga, och en ”egen” dator. Vi värderar teoretiska och praktiska kunskaper lika mycket, men lägger stor vikt vid undervisning i basämnen (svenska, matematik och engelska). Det finns två större klassrum och tre mindre, samt möjlighet att sitta helt ostörd i andra utrymmen på skolan.

I skolan på Vollsjö sitter man årskursvis, uppdelat och arbetar i ämnesblock, dock arbetar varje elev utifrån sin egen nivå. Mycket fokus läggs på att få godkända betyg i basämnena och därmed behörighet till gymnasium.

Kunskapsinhämtning är viktigt, men minst lika viktigt är att klassrumssituationen, måltider, raster och aktiviteter fungerar bra och är lustfyllda för eleverna. Många av våra elever misstolkar vad som sker i det sociala samspelet och behöver hjälp med gränssättning och praktisk handledning i hur man umgås med andra utan att det blir konflikter. Vi tar omgående tag i de konflikter som uppstår och reder ut dem innan vi skiljs åt, vilket kan innebära att elever får stanna kvar efter skoltidens slut. Vi är noga med att uppmärksamma de framsteg eleverna gör och att uppmuntra dem att prova sådant de inte gjort förut. Utöver utvecklingssamtal och IUP-möten har föräldrarna möjlighet att prata med skolpersonal i samband med hämtning och lämning. Det går också att ringa till skolan i princip dygnet runt.

Elever och personal fyller varje fredag i en veckorapport, och hemma skattar varje elev och förälder hur helgen varit. Syftet med detta är att skapa en helhetsbild och undvika missförstånd mellan skola och elevens hem.  Med de föräldrar som önskar ytterligare personlig kontakt avtalar vi en tid och veckodag när vi ringer och berättar hur det går för barnet. Vi eftersträvar en trygg och förtroendefull relation mellan skola och hem. För boendeelever kan vi erbjuda stöd i familjearbetet, baserat på familjens önskemål om förändringar i hem- och fritidssituationen.

För att så långt som möjligt säkerställa att tiden på Almaröd/ Vollsjö medför förbättringar för eleven gör vi beteendeskattningar, som redovisas på IUP-möten och ger en bild av hur eleven utvecklas över tid. En mer övergripande rapport hur läsåret varit för eleven sammanställs inför vårterminens slut.

Almaröd Friskola har plats för 12-15 elever, varav 7 boende på skolveckohemmet måndag-torsdag. Lov och helger tillbringar eleverna hemma. För boendeelever erbjuds regelbundna fritidsaktiviteter utanför skolan, t ex judo, bordtennis, fotboll eller luftgevärsskytte.

Vollsjö Friskola har plats för 13-15 elever, varav 8 boendeplatser. Man arbetar efter samma principer som på Almaröd och har samma huvudman, Almaröd AB.  

Hemsida: www.almarod.se

E-post: info@almarod.se

Telefon: 0411-30206 ( Almaröd Friskola) alternativt 0703-824592(rektor Martin Lindgren

070-3050067 (Vollsjö Friskola, rektor Mattias Lindkvist)

070-3050087 ( Sofia Brynell, föreståndare)